Policys

Teklink har ett System för Miljö-, Arbetsmiljö- oCh Kvalitetsledning som vi kallar SMACK som följer ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Våra faställda policys kring miljö, kvalitet och artbetsmiljö finns nedan. Om du undrar över våra andra policys så som mångfald och jämställdhet, alkohol och droger, trafiksäkerhet, personal, inköp och upphandling får ni gärna höra av er till oss.

Miljöpolicy: Teklink arbetar inom ett område med stark koppling till miljö och hållbarhet. Företagets negativa miljöpåverkan minimeras genom att:

 • Genomförda idéer skall leda till miljömässigt hållbara lösningar
 • Miljöbalken ska vara en stöttepelare i verksamheten
 • Arbeta för att kunder, samarbetspartners och de som vi anlitar bedriver ett hållbart miljöarbete
 • Arbeta efter uppsatta mål som följs upp och ständigt förbättras!

Kvalitetspolicy: Teklink ska leverera lösningar med hög kvalitet, kvalitetssäkrade genom egenkontroll eller där så krävs av tredje part. Kvaliteten ska säkras genom att:

 • Kvalitet sätts främst
 • Ingående parter ska vara nöjda och det som är avtalat blir levererat med rätt kvalitet
 • Kvaliteten ska vara fullständig genom arbetsprocessflöden
 • Utveckling, engagemang och professionalism är ledord för vår ständiga förbättring

Arbetsmiljöpolicy: Teklink AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra arbetsmilö ska säkras genom att:

 • Säkerheten sätts först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
 • Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning vid alla arbeten
 • Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
 • Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar